Regulamin Raty PayU 0%

Drogi kliencie aby skorzystać z rat PayU należy wybrać PayU jako metodę płatności. Następnie dokończyć zamówienie i potwierdzić zakup - dopiero po potwierdzeniu zakupu i przekierowaniu na stronę płatności PayU wybierz opcję: "Raty PayU".

Życzymy udanych zakupów!

 

Zasady i warunki Produktu Raty PayU 0% na Allegro
w okresie 10.01.2018 - 28.02.2018
§1. Wstęp
1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki udostępnienia produktu “Raty PayU 0% na Allegro” zwanego dalej „Produktem”.
2. Oferta na Produkt organizowana jest przez Allegro.pl sp. z o.o. (dalej: „Organizator”) przy udziale PayU S.A. oraz współpracy z mBank S.A., Alior Bank S.A. oraz Kreditech Polska sp. z o.o. (dalej łącznie mBank, Alior Bank i Kreditech: „Partnerzy”).
3. Produkt dostępny jest w dniach 10.01.2018 roku od godziny 10:00 do dnia 28.02.2018 roku do godziny 23:59 („Okres dostępności Produktu”).
4. Produktem objęte są pożyczki udzielane Użytkownikom w ramach Rat PayU, zgodnie z poniższymi postanowieniami, na podstawie pozytywnie rozpatrzonych Wniosków o Pożyczkę 0%.
5. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcą a jednym z Partnerów. PayU współpracuje z Partnerami na podstawie odrębnych umów.
6. Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą a jednym z Partnerów.
§ 2. Definicje
1. Allegro – internetowa platforma handlowa dostępna w domenie allegro.pl, której operatorem jest Allegro.pl.
2. Allegro.pl – Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798.
3. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
4. Alior Bank - Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070010731, kapitał zakładowy w wysokości 1 292 636 240 zł (opłacony w całości). Nadzór nad działalnością Alior Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
5. mBank - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169 248 488,00 złotych. Nadzór nad działalnością mBanku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
6. Kreditech – Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534005, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, której produkty występują pod nazwą „Monedo”.
7. Pożyczka 0% – pożyczka udzielana przez jednego z Partnerów na następujących warunkach: przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO: 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 20 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 50 zł. O dostępnych aktualnie okresach spłaty Pożyczki 0%, zgodnych z ofertą Partnerów, Użytkownik poinformowany zostanie każdorazowo przed złożeniem Wniosku o Pożyczkę 0%. Partner uprawniony jest do zaproponowania krótszego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Użytkownika, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Użytkownika. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od akceptacji przez potencjalnego pożyczkobiorcę zaproponowanych warunków pożyczki.
8. Wniosek o Pożyczkę 0% – formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie Allegro, którego poprawne wypełnienie przez Użytkownika oraz pozytywne rozpatrzenie przez jednego z Partnerów, warunkuje przyznanie Użytkownikowi Pożyczki 0%.
9. Regulamin serwisu – Regulamin serwisu Allegro dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulamin/pl, zaakceptowany przez Użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z usług w ramach Allegro.
10. Raty PayU – metoda płatności udostępniona przez PayU na zasadach określonych szczegółowo na stronie internetowej pod adresem: https://dlakupujacych.allegro.pl/zaufane-platnosci/raty-0-procent.
11. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna Allegro, nie starsza niż Windows Phone 2.1.16.0, Android 4.7.0, iOS 4.18.0 zainstalowaną na urządzeniach mobilnych Użytkownika, umożliwiającą korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad), Android (na urządzeniach smartfon i tablet), systemów Android (na urządzeniach smartfon i tablet) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon). Więcej o zasadach dostępu do aplikacji mobilnej dostępnych jest na stronie: http://poznaj.allegro.pl/mobilne/.
Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu.
§ 3.
Zasady i warunki
1. Produkt polega na umożliwieniu Użytkownikom złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% udzielaną aby sfinalizować Transakcję na Allegro spełniającą warunki wskazane w ust. 2 i 3 poniżej.
2. Produkt dostępny jest w ramach Transakcji, w których Towary spełniają łącznie następujące warunki:
a. pochodzą z Ofert, które zostały wystawione z dodatkową opcją „Wyróżnienie” lub pakietem „Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie” wykupioną przez Sprzedającego,
b. są o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 20.000 zł, przy czym Towary skompletowane w ramach “koszyka” mogą pochodzić z Ofert różnych Sprzedających,
c. pochodzą z Ofert, w których Sprzedający udostępnił, a Kupujący dokonał wyboru metody płatności za Transakcję “z góry”;
Przykład:
Transakcja I: Towar1 299 zł (wyróżnienie) + 8 zł dostawa = udostępnienie Kupującym możliwości złożenia Wniosku o Pożyczkę 0%
Transakcja II: Towar1 100 zł (wyróżnienie) + Towar2 200 zł (wyróżnienie) = udostępnienie Kupującym możliwości złożenia Wniosku o Pożyczkę 0%
Transakcja III: Towar1 50 zł (wyróżnienie) + Towar2 70 zł (wyróżnienie) + Towar3 30 zł (wyróżnienie) = brak udostępnienia Kupującym możliwości złożenia Wniosku o Pożyczkę 0%.
3. Produkt dostępny będzie także w ramach Transakcji, w której Użytkownik zgromadzi w „koszyku” Towary, których co najmniej połowa wartości pochodzić będzie z Ofert wskazanych w ust 2 a. powyżej oraz minimalna łączna wartość “koszyka” wynosić będzie co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy), lecz nie więcej niż 20.000 zł. Towary skompletowane w “koszyku” mogą pochodzić z Ofert różnych Sprzedających.
Przykład:
Transakcja I: Towar1 500 zł (wyróżnienie) + Towar2 60 zł (brak wyróżnienia) + Towar3 100 zł (brak wyróżnienia) = możliwość złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% (łączna wartość „koszyka” 660 zł z czego 50% wartości Towarów w koszyku pochodzi z Ofert wskazanych w ust. 2 a. w związku z czym wszystkie Towary w koszyku objęte są Produktem.)
Transakcja II: Towar1 100 zł (wyróżnienie) + Towar2 100 zł (wyróżnienie) + Towar 3 89 zł + 15 zł koszt dostawy (brak wyróżnienia) = możliwość złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% (łączna wartość” koszyka” wraz z kosztami dostawy 304 zł z czego 50% wartości Towarów w koszyku pochodzi z Ofert wskazanych w ust. 2 a. w związku z czym wszystkie Towary w koszyku objęte są Produktem.)
Transakcja III: Towar1 200 zł (brak wyróżnienia) + Towar2 150 zł (wyróżnienie) = brak możliwości złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% (łączna wartość “koszyka” 350 zł z czego mniej niż 50% wartości Towarów w koszyku pochodzi z Ofert wskazanych w ust. 2 a. wówczas Towary znajdujące się w tym koszyku nie zostaną objęte ofertą Produktu.).
4. Produkt dostępny jest dla Użytkowników, z wyłączeniem:
a. Kupujących - z Konta Firma, Konta Junior, Użytkowników niezarejestrowanych oraz zablokowanych,
b. Sprzedających - z Konta Junior, instytucji charytatywnych, Użytkowników niezarejestrowanych oraz zablokowanych.
5. Zasady i wysokość opłat za opcje dodatkowe „Wyróżnienia” oraz pakietu „Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie”, dla Towarów wg poszczególnych kategorii, określa Część IV Załącznika nr 4 do Regulaminu serwisu „Opłaty za opcje dodatkowe”.
6. Produktem nie są objęte Oferty, o których mowa w ust. 1 c. powyżej na Towary, których wykaz znajduje się na stronie https://allegro.pl/pomoc/faq/kiedy-nie-moge-skorzystac-z-rat-mGgBA0wBDcB.
7. Produkt nie jest dostępny dla Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z Allegro w ramach systemów operacyjnych IOS (na urządzeniach iPhone i iPad) oraz Windows Phone (na urządzeniach smartfon).
8. Produktem zostaną objęte Towary pochodzące z Transakcji dokonanych za pomocą opcji Kup Teraz jak również poprzez dodanie do „koszyka” oraz z Ofert udostępnionych przez Sprzedających w trybie licytacji, o której mowa w art. 3.1. pkt. b. Regulaminu serwisu.
9. Organizator może wykluczyć Oferty z Produktu, w przypadku gdy działania Użytkownika:
a. naruszają niniejsze postanowienia lub postanowienia Regulaminu serwisu,
b. polegają na dostarczaniu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Produktem.
10. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% Użytkownik powinien wybrać Raty PayU jako metodę płatności za Transakcję.
11. W celu uniknięcia wątpliwości, zasady wnioskowania, udzielania oraz wykorzystania Pożyczki 0% odbywają się na zasadach określonych dla Rat PayU, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://dlakupujacych.allegro.pl/zaufane-platnosci/raty-0-procent, z zastrzeżeniem niniejszych postanowień, w szczególności parametrów udzielanej pożyczki.
12. Informacji o Produkcie udziela Biuro Obsługi Klienta PayU pod adresem: raty@payu.pl lub poprzez formularz kontaktowy Allegro: https://pomoc.allegro.pl/kontakt/.
13. Produkt jest udostępniany Użytkownikom bezpłatnie.
§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje składać można elektronicznie:
a. do Allegro.pl - w trybie przewidzianym w Regulaminie serwisu,
b. do PayU:
- wysyłając wiadomość na adres e-mail: raty@payu.pl,
- telefonicznie: pod numerem telefonu PayU: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,
- lub pisemnie na adres:
Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
§ 5. Dane osobowe Użytkowników
1. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników są Organizator oraz PayU.
2. Dane osobowe Użytkowników, za ich uprzednią zgodą, są przekazywane do Partnerów w związku ze złożeniem przez Użytkowników Wniosków o Pożyczkę 0%.
3. Dane osobowe Użytkowników, którzy skorzystają z Produktu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Produktu.
4. Podanie danych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 6. Postanowienia końcowe
Niniejsze postanowienia dostępne są na stronie internetowej: na.allegro.pl/raty. W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi postanowieniami będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl